Dit zijn onze Algemene voorwaarden les ze rustig door.

Artikel 1: Definities

1.1 Salon Tip Tap Top (KvK. 55238262) heeft meerdere webwinkels en is te vinden via www.Salontiptaptop.nl

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Salon Tip Tap Top en de klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen via www.Salontiptaptop.nl
2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder de aanvaarding van de algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Salon Tip Tap Top is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De bij het artikel vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten en Bankkosten zijn niet bij de vermelde kosten inbegrepen. Het totaalbedrag inclusief verzendkosten en Bankkosten is zichtbaar voor het sluiten van de overeenkomst.
4.2 De verzendkosten voor Nederland en België van bestellingen is € 8,40 incl. btw (€ 6,95 excl. btw), voor EU-landen € 15,00 en niet EU-landen € 20,00.  Alle pakketten worden verzonden met Track en Trace . Voor informatie over verzendkosten kunt u contact met ons opnemen.
4.3 Bij sommige producten is het mogelijk dat er sprake is van variabele prijzen. Als dit het geval is, wordt dit duidelijk vermeld bij het product.
4.4 Salon Tip Tap Top kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld door kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betalingen

5.1 De betaling geschiedt vooraf door overboeking per bank.
5.2 De betaling dient binnen 7 dagen na orderdatum door Salon Tip Tap Top te zijn ontvangen. Als de betaling is ontvangen, wordt de order verstuurd.
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Salon Tip Tap Top

Artikel 6: Levering

6.1 Salon Tip Tap Top streeft ernaar om bestellingen met bekwame spoed, doch mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.2 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Salon Tip Tap Top zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de consument hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren. Bij vervangende artikelen blijft de afkoelingsperiode gehandhaafd.
6.3 Als plaats van levering geldt het leveringsadres van de klant dat tijdens de bestelling aan Salon Tip Tap Top kenbaar is gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Salon Tip Tap Top is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van goederen tijdens het verzendproces van derden.
6.5 Afwijkingen in kleur en prijs voorbehouden. Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Salon Tip Tap Top in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Salon Tip Tap Top totdat de klant alle verplichtingen uit de met Salon Tip Tap Top gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8: Ruilen van artikelen

8.1 Als een artikel niet voldoet aan uw verwachtingen is het mogelijk deze te retourneren. Dit is mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst.
8.2 De kosten voor het retour zenden zijn voor de klant. Bij retourzendingen dient het pakket voldoende gefrankeerd te zijn. Risico van verzending zonder verzekering komt voor rekening van de klant. Tevens dient het product deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Niet voldoende gefrankeerde artikelen worden niet teruggenomen en dus ook niet gecrediteerd.
8.3 De artikelen dienen nog in originele staat te verkeren bij retourzending. De artikelen dienen verstuurd te worden in de originele verpakking.
8.4 Artikelen die met een korting van 20% of meer gekocht zijn kunnen niet meer geretourneerd worden.

Artikel 9: Herroepen

9.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen tien werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.

9.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Salon Tip Tap Top.
9.3 Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Salon Tip Tap Top plaats.

Artikel 10: Schademeldingen

10.1 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden in ontvangst te nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.
10.2 De consument verplicht zich er toe ontvangen bestellingen direct te controleren en wanneer het product beschadigd is, dit binnen 24 uur na levering aan Salon Tip Tap Top te melden met een foto van de beschadiging.

Artikel 11: Privacy

Alle persoon gerelateerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Salon Tip Tap Top. De voor zakelijke afwikkeling noodzakelijke gegevens worden opgeslagen.

Artikel 12: Geschillenregeling

Op overeenkomsten tussen Salon Tip Tap Top en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op met
info@salontiptaptop.com of 06-20816067

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Salon Tip Tap Top.

Salon Tip Tap Top

Dorpsstraat 133

1733 AG Nieuwe Niedorp

 

 

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

0

Uw winkelwagen

The Cart is Empty
No Product in the Cart!
0,00